niedziela, 23 września 2018

Polskie znaki - klasa 4

Uzupełnij poniższy tekst                   polskimi znakami.


Abecad
Abecado z pieca spado,
O ziemi
si huko,
Rozsypa□o si□ po k□tach,
Strasznie si□ pot□uk□o:
I – zgubi□o kropeczk□,
H – z□ama□o k□adeczk□,
B – zbi□o sobie brzuszki,
A -- zwichn□□o n□□ki,
O -- jak balon p□k□o,
a□ si□ P przel□k□o.
T -- daszek zgubi□o,
L -- do U wskoczy□o,
S -- si□ wyprostowa□o,
R -- praw□ nog□ z□ama□o,
W -- stan□ło do g□ry dnem
i udaje, □e jest M.